สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือน ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รีบดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนหรือพ้นกำหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา และตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2559 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัย, ผู้ประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานฝึกอบรม ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต นับตั้งแต่พระราชบัญญัติได้มีผลบังคับใช้ และได้ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2562   นี้

 

ขอบคุณภาพ แนวหน้าออนไลน์

แบ่งปัน