นางสาวรัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกิจกรรม “สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ การทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงทำกิจกรรมบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมถึงเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยยูหลินนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม.

ขอบคุณภาพ http://www.banmuang.co.th

แบ่งปัน