สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เผยแพร่ข้อความบัตรอวยพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ความว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 พระอัยยิกาในรัชกาลที่ 6 และในรัชกาลที่ 7 พระปัยยิกาในรัชกาลที่ 8 และในรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562

แบ่งปัน