ส.ต.ท.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด “ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับฟังที่มีต่อรายการตำรวจสัมพันธ์ (พิเศษ) สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก 2558

166

FullScreen Mode

ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับฟังที่มีต่อรายการตำรวจสัมพันธ์ (พิเศษ) สถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (17 downloads)

แบ่งปัน