พรทิพย์ พิมลสินธุ์ และคณะ “การประเมินความคิดเห็นของประชาชนผู้รับฟัง ที่มีต่อสถานีวิทยุฯ ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2552

165

FullScreen Mode

การประเมินความคิดเห็นของประชาชนผู้รับฟัง ที่มีต่อสถานีวิทยุฯ ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (12 downloads)

แบ่งปัน