นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ปี 2562 มีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่เด็กและเยาวชน โดยทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงวัฒนธรรม เช่น ยุวพุทธิกสมาคม องค์กรทางศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดู ซิกส์ เป็นต้น ซึ่งกรมการศาสนาได้เชื่อมการทำงานกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ในการผลิตวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร เชื่อมโยงกับกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรม โดยจะเชิญผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาอบรมเป็นวิทยากรคุณธรรม เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง

แบ่งปัน