ส.ต.อ.หญิง สุกันต์สิตา สุขะวรรณทัศน์ “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและความคิดเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีต่อรายการข่าวจราจร สถานีวิทยุ สวพ. FM91 ในเขตกรุงเทพมหานคร” สารนิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกริก 2558

127

FullScreen Mode

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและความคิดเห็นของผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีต่อรายการข่าวจราจร สถานีวิทยุ สวพ. FM91 ในเขตกรุงเทพมหานคร (16 downloads)

แบ่งปัน