โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัครเป็นข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง /กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัครโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1510 ,1511 และหมายเลข 02 283 2745, 02 283 2013.

แบ่งปัน