พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นำคณะรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.เพชรบุรี ซึ่งยังคงมีวาระการพิจารณาน่าสนใจหลายเรื่อง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคการตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะมีการเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด  ซึ่งจะกำหนดวิสัยทัศน์ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เป็นฐานการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว นอกจากนี้จะดำเนินยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแขวงทางหลวงชนบทของกลุ่มจังหวัด เช่น การปรับปรุงถนนบ้านหุบกระพง-หัวหิน-ชะอำ เป็นต้น

แบ่งปัน