สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุทัยธานี เชิญสิ่งของและเงินพระราชทาน ไปมอบให้แก่ นางสุระจิตร์ บุญวิเศษ และครอบครัว หลังจากบ้านที่อาศัยอยู่ เลขที่ 145/2 หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านที่อาศัยอยู่ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัวด้วย ส่วนด้านที่อยู่อาศัย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยกันเร่งก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่เดิมอยู่ในขณะนี้.

ขอบคุณภาพ http://thainews.prd.go.th

แบ่งปัน