ศูนย์ผลิตรายการและข่าว

ประวัติศูนย์ผลิตรายการและข่าว

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล สรุป และวิเคราะห์ข่าว รวมทั้งผลิตรายการ ข่าวสาร บทความ สารคดี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและวิทยุกระจายเสียงอื่น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2533 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยให้มีสถานภาพเช่นเดียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับ

ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับบุคลากรผู้รับจ้างของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑. คำจำกัดความในระเบียบและข้อบังคับนี้
๑.๑ ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติคำย่อ “ศผข.ตร.”
๑.๒ บุคลากรผู้รับจ้าง หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ของ ศผข.ตร. ผู้ทำหน้าที่ บรรณาธิการ, ผู้ประกาศ, ช่างเทคนิค, ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ
๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายถึง สถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความถี่ เอฟเอ็ม จำนวน ๓๗ สถานี และ เอเอ็ม จำนวน ๗ สถานี รวม ๔๔ สถานี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
๑.๔ หัวหน้างาน หมายถึง
๑.๔.๑ สารวัตรงานผลิตสื่อ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงกองสารนิเทศ ทำหน้าที่ควบคุมบรรณาธิการ ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่เทคนิค สำหรับการผลิตและออกอากาศ รายการ สารคดี
สปอตวิทยุ การถ่ายทอดเสียง การผลิตรายการพิเศษ และอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน

๑.๔.๒ สารวัตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงกองสารนิเทศ ทำหน้าที่ควบคุมบรรณาธิการ ผู้ประกาศ เจ้าหน้าที่เทคนิค สำหรับการผลิตและ
ออกอากาศข่าว และทำหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ สำหรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี จัดตารางเวร การประชุม ศผข.ตร.

๑.๔.๓ สารวัตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ ทำหน้าที่ควบคุมช่างภาพ สำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว การจัดเก็บ การสำเนาภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว และอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ศผข.ตร. มีหน้าที่ในการผลิตและออกอากาศข่าวต้นชั่วโมง รายการภาคบังคับ ๕ ช่วงเวลาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยเวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น., เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น., เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๕-๒๐.๓๐ น. สารคดีวิทยุ ถ่ายทอดเสียง และสิ่งอื่นใด ตามที่ผู้อำนวยการ, เลขานุการ ศผข.ตร. หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการในสายงาน
๒.๒ ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับนี้ เป็นการกำหนดหน้าที่การงานของบุคลากรผู้รับจ้างของ ศผข.ตร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิทยุกระจายเสียง งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานการเงิน บัญชี และธุรการ ซึ่งประกอบด้วย บรรณาธิการ, ผู้ประกาศ, ช่างเทคนิค, ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

บรรณาธิการ มีหน้าที่
๑) ผลิตข่าว สื่อข่าว สำหรับการออกอากาศข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ระหว่าง เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน ความยาว ๕ นาที โดยเป็นการติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ร้อยละ ๙๐ และข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ร้อยละ ๑๐
๒) ผลิตและดำเนินรายการวิทยุ สำหรับการออกอากาศในรายการภาคบังคับ ๕ ช่วงเวลาของ ตร. สำหรับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ทุกวัน ในช่วงเวลาตาม ๒.๑ ความยาว ๓๐ นาที รวมถึงผลิตสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ สำหรับการออกอากาศในข่าวต้นชั่วโมง โดยมีเนื้อหาในการสนับสนุนภารกิจตำรวจ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการข่าวสาร ของ ตร. ในมิติต่าง ๆ
๓) ถ่ายทอดเสียงและควบคุมการถ่ายทอดเสียงทั้งในและนอกสถานที่มายัง ศผข.ตร. หรือควบคุมการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี หรือตามที่ได้รับสั่งการ
เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.

๔) ผลิต ประสานงาน ควบคุมการผลิตและการออกอากาศ รายการพิเศษ วันตำรวจ ในการเป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.
๕) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา ความทันสถานการณ์ และบันทึก จัดเก็บข่าวและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับ ศผข.ตร. จัดทำรายงานข่าวต้นชั่วโมง รายการวิทยุ สารคดีวิทยุ สปอตวิทยุ การถ่ายทอดเสียง ผลการปฏิบัติงาน หรือสิ่งอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๖) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตารางเวรหรืองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๗) ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงานของเวรแต่ละผลัด เพื่อดูแลความเรียบร้อยในผลิตออกอากาศและการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน้าที่ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหาย
๘) ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกับข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการของกองสารนิเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. ประธานดำเนินงาน ศผข.ตร. เลขานุการ ศผข.ตร. และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามหนังสือราชการและวาจา

ผู้ประกาศ มีหน้าที่
๑) อ่านข่าวสำหรับการออกอากาศข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ระหว่าง เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน ความยาว ๕ นาที โดยร่วมกับ
บรรณาธิการข่าวติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ร้อยละ ๙๐ และข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ร้อยละ ๑๐

๒) ทำหน้าที่แทนในกรณีบรรณาธิการติดภารกิจตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือร่วมกับบรรณาธิการเมื่อได้รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในการผลิตและดำเนินรายการวิทยุ สำหรับการออกอากาศในรายการภาคบังคับ ๕ ช่วงเวลาของ ตร. สำหรับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ทุกวัน ในช่วงเวลาตาม ๒.๑ ความยาว ๓๐ นาที รวมถึง ร่วมกับบรรณาธิการ ในการผลิตสารคดีวิทยุและสปอตวิทยุ สำหรับการออกอากาศในข่าวต้นชั่วโมง โดยมีเนื้อหาในการสนับสนุนภารกิจตำรวจ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการข่าวสาร ของ ตร. ในมิติต่าง ๆ
๓) บรรยายและประสานงานการถ่ายทอดเสียงทั้งในและนอกสถานที่มายัง ศผข.ตร. หรือร่วมกับบรรณาธิการควบคุมการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี หรือตามที่ได้รับสั่งการ เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.
๔) ร่วมกับบรรณาธิการ ผลิต ประสานงาน ควบคุมการผลิตและการออกอากาศ รายการพิเศษ วันตำรวจ ในการเป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.
๕) ร่วมกับบรรณาธิการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา ความทันสถานการณ์ และบันทึก จัดเก็บข่าวและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับ ศผข.ตร. จัดทำรายงานข่าวต้นชั่วโมง รายการวิทยุ สารคดีวิทยุ สปอตวิทยุ การถ่ายทอดเสียง ผลการปฏิบัติงาน หรือสิ่งอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๖) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตารางเวร หรืองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๗) ร่วมกับบรรณาธิการ ช่างเทคนิค ในการปฏิบัติงานของเวรแต่ละผลัดดูแลความเรียบร้อยในผลิตออกอากาศและการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน้าที่ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ให้รีบดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหาย

๘) ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกับข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการของกองสารนิเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. ประธานดำเนินงาน ศผข.ตร. เลขานุการ ศผข.ตร. และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามหนังสือราชการและวาจา

ช่างเทคนิค มีหน้าที่
๑) บันทึกเสียง ตัดต่อ ควบคุมเครื่องมือในการผลิตและการออกอากาศข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ระหว่าง เวลา ๐๕.๐๐– ๒๓.๐๐ น. ทุกวัน ความยาว ๕ นาที ให้สัญญาณการออกอากาศชัดเจนและตรงตามเวลาที่กำหนดและร่วมกับบรรณาธิการ ผู้ประกาศ ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ร้อยละ ๙๐ และข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ร้อยละ ๑๐

๒) บันทึกเสียง ตัดต่อ ควบคุมเครื่องมือในการผลิตรายการวิทยุและควบคุมเครื่องมือใน การออกอากาศรายการภาคบังคับ ๕ ช่วงเวลาของ ตร. สำหรับออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร. ทุกวัน ความยาว ๓๐ นาที ให้สัญญาณการออกอากาศชัดเจนและตรงตามเวลาที่กำหนด

๓) ร่วมกับบรรณาธิการ ผู้ประกาศ ผลิตสารคดีวิทยุ สปอตวิทยุ และควบคุมเครื่องมือ การออกอากาศสารคดีวิทยุ สปอตวิทยุ ในข่าวต้นชั่วโมงและรายการภาคบังคับ ๕ ช่วงเวลาของ ตร. สำหรับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.ทุกวัน โดยให้สัญญาณการออกอากาศชัดเจนและตรงตามเวลา ที่กำหนด
๔) ประสานงานด้านเทคนิคกับกองตำรวจสื่อสารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการถ่ายทอดเสียงทั้งในและนอกสถานที่มายัง ศผข.ตร. หรือร่วมกับบรรณาธิการควบคุมเครื่องมือในการรับและส่งสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธี รัฐพิธี หรือตามที่ได้รับสั่งการ เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ในเครือ ตร.

๕) ร่วมกับบรรณาธิการ ผู้ประกาศบันทึกเสียง ตัดต่อ ควบคุมเครื่องมือในการผลิต ประสานงาน ควบคุมการออกอากาศ รายการพิเศษวันตำรวจ ในการเป็นสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือ ตร.
๖) ร่วมกับบรรณาธิการ ผู้ประกาศ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหา ความทันสถานการณ์ และบำรุงรักษาดูแลเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อ
การปฏิบัติงานตลอดเวลา หากเกิดข้อขัดข้องของเครื่องมือและการส่งสัญญาณให้รีบประสานบริษัทผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขทันทีแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

๗) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตารางเวร หรืองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๘) ร่วมกับบรรณาธิการ ผู้ประกาศ ในการปฏิบัติงานของเวรแต่ละผลัดดูแลความเรียบร้อยในผลิตออกอากาศและการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน้าที่ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง
ให้รีบดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหาย

๙) ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกับข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการของกองสารนิเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. ประธานดำเนินงาน ศผข.ตร. เลขานุการ ศผข.ตร. และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามหนังสือราชการและวาจา

ช่างภาพ มีหน้าที่
๑) บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๒) ตกแต่ง ตัดต่อ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ให้อยู่ในสภาพความพร้อมและสมบูรณ์สำหรับการใช้งานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ ตร. หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๓) จัดเก็บภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ เพื่อการสืบค้นหรือทำสำเนาสำหรับภารกิจต่าง ๆ
๔) ประสานงานร้านค้าผู้ให้บริการสำหรับการอัดขยายภาพหรือทำสำเนาหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๕) จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพความพร้อมและสมบูรณ์สำหรับการปฏิบัติงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ ตร. หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๖) ตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจพร้อมประสานกำหนดการ การเดินทาง ข้อมูล ให้พร้อมล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงาน
๗) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตารางเวร หรืองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๘) หากเกิดข้อขัดข้องของเครื่องมือ ให้รีบประสานบริษัทผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขทันที แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหาย
๙) ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกับข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการของกองสารนิเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. ประธานดำเนินงาน ศผข.ตร. เลขานุการ ศผข.ตร. และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามหนังสือราชการและวาจา

เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และธุรการ มีหน้าที่
๑) ดำเนินการเกี่ยวการเงิน บัญชี และงานธุรการของ ศผข.ตร.
๒) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวการเงิน บัญชี และงานธุรการของ ศผข.ตร.กับกองการเงิน กองตำรวจสื่อสาร (กนว.) ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง
กองสารนิเทศ

๓) ร่วมจัดเตรียมและร่วมประชุมบริหารของ ศผข.ตร. ประจำเดือนหรือตามที่ผู้อำนวยการ ศผข.ตร. สั่งการ พร้อมร่วมจัดทำรายงานการประชุมเฉพาะในส่วนของ ศผข.ตร.
๔) ประสานงาน กองตำรวจสื่อสาร (กนว.)ธนาคาร หรือหน่วยอื่นใด เพื่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ศผข.ตร.
๕) จัดทำบัญชีพัสดุ และบัญชีรายรับรายจ่าย พร้อมเอกสารประกอบตามระเบียบและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ของ ศผข.ตร. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับการปฏิบัติงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ ตร. หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
๖) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานธุรการ พร้อมประสานรายละเอียดกับหน่วยอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งตารางเวร หรืองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
๘) หากเกิดข้อขัดข้อง ให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหาย
๙) ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมกับข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการของกองสารนิเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร. ประธานดำเนินงาน ศผข.ตร. เลขานุการ ศผข.ตร. และ
ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามหนังสือราชการและวาจา

โครงสร้าง

ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศผข.ตร.)
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้ที่ ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย โดยมี
ผู้บังคับการกองสารนิเทศเป็น เลขานุการ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองสารนิเทศ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบกำกับการบริหารราชการกองสารนิเทศ
ผู้บังคับการ กองตำรวจสื่อสาร กรรมการ
ผู้บังคับการ กองงบประมาณ กรรมการ
ผู้บังคับการ กองการเงิน กรรมการ
ผู้บังคับการ กองกฎหมาย กรรมการ
ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ กรรมการและเลขานุการ
รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้กำกับการ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้กำกับการ ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สารวัตร ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-255-6679
โทรสาร : 02-255-6679