เกี่ยวกับเรา

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของฝ่ายวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๖ ก ลงวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๕๒

ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑) งานธุรการและสารบรรณ
๒) งานผลิตและจัดรายการและข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๓) งานผลิตสปอต บทความ และสารคดีทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๔) งานผลิตรายการพิเศษเนื่องในวาระสำคัญต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๕) งานถ่ายทอดเสียง บันทึกเสียงและตัดต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๖) งานควบคุมและกำกับการผลิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๗) งานโฆษณาวิทยุกระจายเสียง
๘) งานประมวลข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
๙) งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๐) งานแถลงข่าวและงานประสานงานสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๑) ตรวจสอบ และประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและการตรวจสอบ ประเมินผลสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๒) งานจัดเก็บรวบรวมข่าวและรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๓) งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง
ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่ประชาชนโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงครอบคลุม
ทั่วประเทศ ๔๔ สถานี ซึ่งออกอากาศด้วยระบบ FM ๓๗ สถานี และระบบ AM ๗ สถานี และมีศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถานีแม่ข่าย ในการผลิตรายการและข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศผ่านดาวเทียม ไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี ทั่วประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจ
ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง กองสารนิเทศ แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่
๑) งานผลิตสื่อ
๒) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
๓) งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
๔) งานตรวจสอบและประเมินผล

งานผลิตสื่อ มีภารกิจหน้าที่ ในการผลิตและเผยแพร่รายการของฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานควบคุมการผลิต บันทึก และตัดต่อรายการวิทยุกระจายเสียง ๕ ช่วงเวลา ของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕ ช่วงเวลา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๒. งานออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง ๕ ช่วงเวลา ของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๓. งานรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลรายการ ๕ ช่วงเวลา ของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๔. งานผลิตและออกอากาศรายการพิเศษ ในวาระสำคัญของสำนักงานตำรวจ ทางศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๕. งานผลิตและออกอากาศสปอต สารคดีวิทยุกระจายเสียงทางศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๖. งานถ่ายทอดสดภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ๔๔ สถานี
๗. งานดูแล รักษา พัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์ ฝ่ายเทคนิค
๘. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ มีภารกิจหน้าที่ ในการเผยแพร่ข่าวต้นชั่วโมงของฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานการผลิต บันทึก และตัดต่อข่าวต้นชั่วโมงของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๒. งานรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล ข่าวต้นชั่วโมงของศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ๔๔ สถานี
๓. งานรวบรวม จัดเก็บ การประมวลผล ข่าวต้นชั่วโมงที่เกี่ยวกับตำรวจ ของศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔๔ สถานี
๔. งานดูแล รักษา พัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์ ฝ่ายเทคนิค
๕. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานสื่อมวลชลสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่ ในการบริหารงานสื่อมวลชลสัมพันธ์ ดังนี้
๑. งานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
๒. งานแถลงข่าว
๓. งานประสานงานสื่อวิทยุกระจายเสียงภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานตรวจสอบและประเมินผล มีภารกิจหน้าที่ ในการตรวจสอบและประเมินผลของฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. บริหารงานตรวจสอบและประเมินผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๒. การตรวจสอบประเมินผลสถานีวิทยุกระจายเสียง
๓. งานธุรการและงานสารบรรณ งานบัญชีการเงิน งานครุภัณฑ์และวัสดุ
๔. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อำนาจหน้าที่