***ตร. ทำลายเครื่องเล่นเกมที่ใช้เล่นการพนัน ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57 เวลา 08.30 น. ณ กรมทหารราบที่ 11 รอ.บางเขน กรุงเทพฯ***ตร. มีมาตรการกวาดล้างการเล่นพนัน กำหนดทำลายตู้ม้า ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.57***รรท.ผบ.ตร. ยืนยัน ตร. จัดการสอบตำรวจให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและโปร่งใส***ตำรวจเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกรับเงินช่วยเหลือให้สามารถสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้***ตร. เร่งปราบปรามกลุ่มอิทธิพล ลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม

 ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา(สบ10) และพล.ต.อ.อุดม รักศิลธรรม ที่ปรึกษา(สบ10) ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ร่วมให้การ... วันที่ 1 กันยายน 2557 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 พร้อมด้วย พล.ต.ท.ม.ล.พั... วันที่ 26 สิงหาคม 2557 รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ อุปนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบั...
ดูทั้งหมด..

 ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด..

 Download/MediaCenter

ดูทั้งหมด..

  แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

  การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของสมาคมตำรวจ

  อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

  คำสั่ง ตร. 259/2557 เรื่องกำหนดลักษณะงานและงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบฯ

  คำสั่งแต่งตั้ง สตม.

  คำสั่งแต่งตั้ง ตร.

  คำสั่งแต่งตั้ง บช.ก.

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด..

 ประกาศรับสมัคร

ดูทั้งหมด..

  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาค่าจ้างซ่อมแซมสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่ง...

  ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข 10 สำนักง...

  ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สำ...

  การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ หรื...

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศกองสารนิเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่...

  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ...

 หน่วยงานในสังกัด

world wide web counter

กองสารนิเทศ อาคาร 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2205-2724 โทรสาร 0-2252-9888

http://www.saranitet.police.go.th, email : saranitet@hotmail.com